Renteloze lening


lening.besteoverzicht.nl


Maak startpagina | Voeg toe aan favorieten


Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gesponsorde links
Renteloze lening
Veiligonlinegeldlenen
Over het algemeen is een renteloze lening enkel te verkrijgen van een familielid of van een vriend. het is namelijk wel aan te nemen dat een vriend of
http://www.veiligonlinegeldlenen.nl/wat-is-een-renteloze-lening

Lening Weetjes
Lening Weetjes
http://www.lening-weetjes.nl/info/soorten-leningen/29/renteloze-lening

Nuzakelijk
Het komt regelmatig voor dat ouders geld aan hun kinderen lenen zonder dat ze daarvoor rente vragen. de belastingdienst ziet deze kwijtgescholden rente, ook wel fictieve rente genoemd, als een schenking.
http://www.nuzakelijk.nl/erven-en-schenken/2261581/renteloze-lening-kind.html

Geldenrecht
Met dank aan de nieuwe successiewet leidt het renteloos lenen van geld  tot heffing van schenkbelasting. als u liever aan uw crediteur (vaak de familie) betaalt dan aan de fiscus doet u er verstandig aan tijdig in actie te komen.
http://www.geldenrecht.nl/artikel/2010-02-22/renteloze-lening-biedt-fiscaal-voordelige-kans-om-te-schenken

Lening Geld Lenen
Fiscaal gunstig geld lenen en ook geld lenen van familie of lenen aan familie. een renteloze lening kan de uitkomst zijn.
http://www.lening-geld-lenen.nl/leningen/renteloze-lening

Slim schenken aan uw kinderen
u kunt niet vroeg genoeg beginnen met vermogensoverdracht. hoe eerder u begint, hoe meer successierechten u bespaart. maak gebruik van beschermingsconstructies om te voorkomen dat uw zorgvuldig opgebouwde vermogen er in ras tempo door uw nageslacht doorheen wordt gejaagd.1 kleine schenkingenhet is fiscaal aantrekkelijker om tien jaar lang een klein bedrag te schenken dan een keer een groot bedrag. bij schenkingen kunt u gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling. voor 2006 ligt deze vrijstelling op 4.342 euro.verder kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van 21.700 euro schenken aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar. door meerdere jaren van deze vrijstellingen gebruik te maken kunt u aanzienlijk op het schenkingsrecht besparen. minder vermogensbelastingindien u jaarlijks 50.000 euro aan uw zoon of dochter schenkt, kost u dat 3.090 euro per jaar aan schenkingsrecht. na vijf jaar heeft u in totaal 250.000 euro geschonken, en bent u 15.450 euro kwijt aan schenkingsrecht. als u het bedrag van 250.000 euro ineens schenkt, wordt er in totaal 35.563 euro aan schenkingsrecht geheven. door het doen van kleinere schenkingen bespaart u dus zo’n 20.000 euro aan schenkingsrecht.door te schenken hoeft u ook minder vermogensbelasting te betalen. uw vermogen in box 3 vermindert immers met de hoogte van de schenking. de schenkingen vallen bij uw zoon of dochter eveneens in box 3. hierover dient, mits het totale vermogen hoger is dan het vrijgestelde bedrag van 19.698 euro (in 2006), 1,2% vermogensrendementsheffing te worden betaald.indien u meer schenkt dan de jaarlijkse vrijstelling, of gebruik maakt van de éénmalige vrijstelling van 21.700 euro, moet u bij de belastingdienst een aangifte voor het recht van schenking indienen. 2 schenken onder bewindwilt u zeggenschap behouden over het geschonken bedrag? dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn omdat u uw kind nog te jong vindt om over het vermogen te beschikken, of omdat het niet met geld kan omgaan.u kunt controle over het vermogen houden door een zogenaamd bewind in te stellen over het geschonken vermogen. in het bewind stelt u de voorwaarden van zeggenschap vast. meestal zijn hier leeftijdsgrenzen aan verbonden. zodra uw kind bijvoorbeeld 25 wordt, kan hij vrijelijk over het vermogen beschikken.een andere voorwaarde kan zijn dat uw kind eerst zijn studie moet hebben afgerond voordat hij daadwerkelijk over het vermogen kan beschikken. het bewind moet bij notariële akte worden vastgelegd.3 schenken onder schuldigerkenningdeze vorm van schenken is fiscaal aantrekkelijk als u wel over vermogen, maar niet over  liquide middelen beschikt. dit is bijvoorbeeld het geval bij forse overwaarde op uw woonhuis.bij schenking onder schuldigerkenning schenkt u op papier een bedrag aan uw kind. tegelijkertijd leent u dit bedrag weer terug. de lening is door uw kind pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. het voordeel van deze constructie is dat bij overlijden van de langstlevende een vordering op de nalatenschap is ontstaan. over deze vordering hoeft door uw zoon of dochter geen successierechten te worden betaald.daarnaast kunt u op deze manier uw vermogen overhevelen zonder eerst uw huis, voor de overwaarde, te moeten verkopen. een derde voordeel is dat uw kind officieel weliswaar eigenaar wordt van het door u geschonken vermogen, maar er voorlopig niet over kan beschikken. en het dus ook niet over de balk kan smijten. aan deze constructie zijn twee voorwaarden verbonden. de schulderkenning moet worden opgemaakt bij notariële akte. en de ouders zijn verplicht een zakelijke, of wel een marktconforme, rente aan de zoon of dochter te vergoeden. rentestel u schenkt uw dochter op papier een bedrag van 250.000 euro en leent dat direct terug. u betaalt hierover een zakelijke rente van 4%. jaarlijks moet u dus daadwerkelijk 10.000 euro rente aan uw dochter betalen. dit is tegelijkertijd ook weer een vorm van vermogensoverdracht.de rente-inkomsten vallen bij uw dochter in box 3. daarnaast heeft zij een vordering van 250.000 euro op u. deze wordt eveneens bij haar vermogen in box 3 geteld. over het totale vermogen betaalt ze 1,2% vermogensrendementsheffing.u kunt de schuld aftrekken van uw vermogen in box 3, en betaalt dus minder vermogensbelasting. omdat u de lening niet gebruikt voor de aankoop of verbouw van een woning, kunt u niet profiteren van renteaftrek. 4 schenken én een renteloze leningin geval van schenken in combinatie met een renteloze lening leent u aan bijvoorbeeld uw zoon een bedrag van 250.000 euro. hierover hoeft uw zoon geen rente te betalen. normaliter wordt de rentevrijstelling eveneens gezien als een schenking. hier is dat niet het geval omdat de lening direct opeisbaar is door de ouders. voorwaarde is wel dat uw zoon over voldoende financiële middelen moet beschikken om de lening op ieder tijdstip terug te kunnen betalen. doorgaans wordt uitgegaan van een verhouding van 1:4. dus op een bedrag van 250.000 euro moet uw zoon over een inkomen van circa 60.000 euro beschikken om aannemelijk te maken dat hij de lening kan terugbetalen. mocht uw zoon hier niet over beschikken dan is het ook mogelijk om eerst 50.000 euro aan uw zoon te schenken, en de resterende 200.000 euro als renteloze lening te verstrekken. een ander voordeel, naast rentevrijstelling, is dat u de lening in termijnen kunt kwijtschelden. zo kunt u bijvoorbeeld jaarlijks 25.000 euro van de lening kwijtschelden. hierover moet dan wel schenkingsrecht worden betaald, omdat het bedrag hoger uitvalt dan de vrijstelling. hoe lager de jaarlijkse kwijtscheldingen, hoe minder schenkingsrecht u betaalt. het nadeel hiervan is dat de vermogensoverdracht een langere tijd in beslag neemt. deze constructie kunt u zelf, zonder tussenkomst van een notaris, opstellen. leg wel duidelijk in een contract vast wat de afspraken zijn, zodat hier later geen discussie met de fiscus over kan ontstaan. met medewerking van etienne van dam, private banker bij theodoor gilissen in amsterdam.
http://www.bizz.nl/855-slim-schenken-aan-uw-kinderen.html

Gerelateerd
  • Nog Geen
Er staan 6 links op deze pagina.
Besteoverzicht - Privacy